مناقصه و مزایده

 

 

بسمه تعالی

«  آگهی مناقصه  مرحله دوم»

       شهرداری دابودشت در نظر دارد ، عملیات خاکبرداری ، بیس و آسفالت خیابان ولی عصر (عج) و خیابان سعدی  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .

1-برآورد اولیه انجام کار : 6/846/424/895  ريال براساس فهرست بهای رشته راه باند سال 96 .

2-تاریخ خریداری اسناد : از تاریخ نشر آگهی دوم (96/02/14) لغایت(96/02/20)

3-مهلت تحویل اسناد مناقصه تا تاریخ 96/02/23 می باشد .

4-سپرده شرکت در مناقصه :به میزان27/039/274 ريال به حساب 310005164001 واریز گردد .

5-شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه 500/000 ريال بابت خریداری اسناد به حساب سیبا درآمد شهرداری به شماره 0215437278001 واریز نمایند .

 6-شرکت کنندگان می بایست دارای رتبه 5 رشته راه باند از سازمان برنامه و بودجه و فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده  باشد .

7-هزینه های چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد .

8-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

9-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

علی قاسمی

 شهردار دابودشت

 

تجدیدآگهی مزایده تابلوی بیلبورد ، پل عابر پیاده و لمپوست 95/04/22

شهرداری دابودشت به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد 7 عدد تابلوی بیلبورد  تبلیغاتی تک وجهی ، 10 عدد لمپوست و یک وجه پل عابر پیاده واقع در سطح شهر با قیمت پایه 250/000/000 ريال با شرایط ذیل با کانون تبلیغاتی که دارای مجوز می باشند مدت سه ساله در قالب مزایده اجاره داده می شود .

 

محل بهره برداری

تعداد

مبلغ پایه سالیانه (ريال)

 

بلوار امام رضا ( ع)

7 عدد وجه پشت تابلوی بیلبورد

 

بلوار امام رضا ( ع)

10 عدد لمپوست

 

بلوار امام رضا ( ع)

یک سمت پل عابر پیاده

 

شرایط شرکت کنندگان :

1-شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک سال سابقه فعالیت در امور تبلیغات باشند .

2-مدت عقد قرارداد سه سال شمسی از زمان انعقاد قرارداد می باشد .

3-مبلغ اجاره مندرج در جدول فوق برای سه سال می باشد و بعد ازانقضاء مدت قرارداد مجدداً مزایده برگزار خواهد شد .

4-کسانی که براساس گواهی و اسناد معتبر دارای سابقه بیشتری در زمینه موضوع مزایده باشند در شرایط مساوی با سایرین در انتخاب حق تقدم خواهند داشت .

5- بازدید از محل بیلبورد ، لمپوست و پل عابر پیاده با هماهنگی روابط عمومی شهرداری می باشد .

6- نصب بنر تبلیغاتی باید مورد تأئید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید و چنانچه تخلفی صورت بگیرد طرف قرارداد پاسخگو می باشد .

7-شرکت کنندگان باید حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه تاریخ 95/05/2 پیشنهادات خود را در سه پاکت

الف) حاوی فیش شرکت در مزایده و 5% سپرده شرکت در مزایده .

 

ب)حاوی آگهی مزایده ، یک نسخه نمونه قرارداد امضاء شده ، تصویر مصدق شده اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی ، مجوز تبلیغات صادره از مراجع ذیصلاح و آخرین تغییرات در آگهی روزنامه رسمی شخصیت حقوقی که از طریق دادگستری تصدیق گردیده و پاکت ج) حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و مشخصات تکمیل شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

8-پیشنهادات رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروط باشند و یا همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

9- برنده مزایده مکلف است پس از ابلاغ ظرف مدت یک هفته نسبت به انقعاد قرارداد اقدام نماید .

10-متقاضی جهت حسن انجام تعهدات 5 % بعنوان سپرده باید تحویل امور مالی شهرداری نماید .

11- در صورتیکه در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مذکور باشد شهرداری نسبت به ضبط سپرده مزایده ، حذف متقاضی از فهرست مزایده و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت اقدام خواهد نمود .

12-شرکت کنندگان می باید قانون راجع به منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معاملات کشوری را مراعات نمایند .

13-چنانچه چک صادره در وجه شهرداری بابت تابلوهای تبلیغاتی در موعد مقرر تبدیل به نقد نگردد قرارداد یکطرفه فسخ و دو ماه اجاره به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

14-مبلغ 200/000 ريال بابت خرید اسناد شرکت در مزایده به شماره حساب 0215437278001 نزد بانک ملی شعبه هزار سنگر بنام شهرداری دابودشت واریز نمایند .

15- متقاضی می بایست مبلغ 12/500/000 ريال میزان سپرده شرکت در مزایده را به حساب 3100005164001 بنام شهرداری دابودشت وایز نمایند .

16- بازگشائی آگهی مزایده روز یکشنبه تاریخ 95/05/03 رأس ساعت 10 صبح می باشد.

 

                                                                                   علی قاسمی

                                                                                 شهردار دابودشت

 

تجدیدآگهی مزایده تابلوی بیلبورد ، پل عابر پیاده و لمپوست 95/03/16

شهرداری دابودشت به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد 7 عدد تابلوی بیلبورد  تبلیغاتی تک وجهی ، 10 عدد لمپوست و یک وجه پل عابر پیاده واقع در سطح شهر با قیمت پایه 250/000/000 ريال با شرایط ذیل با کانون تبلیغاتی که دارای مجوز می باشند مدت سه ساله در قالب مزایده اجاره داده می شود .

 

محل بهره برداری

تعداد

مبلغ پایه سالیانه (ريال)

 

بلوار امام رضا ( ع)

7 عدد وجه پشت تابلوی بیلبورد

 

بلوار امام رضا ( ع)

10 عدد لمپوست

 

بلوار امام رضا ( ع)

یک سمت پل عابر پیاده

 

شرایط شرکت کنندگان :

1-شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک سال سابقه فعالیت در امور تبلیغات باشند .

2-مدت عقد قرارداد سه سال شمسی از زمان انعقاد قرارداد می باشد .

3-مبلغ اجاره مندرج در جدول فوق برای سه سال می باشد و بعد ازانقضاء مدت قرارداد مجدداً مزایده برگزار خواهد شد .

4-کسانی که براساس گواهی و اسناد معتبر دارای سابقه بیشتری در زمینه موضوع مزایده باشند در شرایط مساوی با سایرین در انتخاب حق تقدم خواهند داشت .

5- بازدید از محل بیلبورد ، لمپوست و پل عابر پیاده با هماهنگی روابط عمومی شهرداری می باشد .

6- نصب بنر تبلیغاتی باید مورد تأئید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و طرف قرارداد مکلف است بر این مبنا اقدام نماید و چنانچه تخلفی صورت بگیرد طرف قرارداد پاسخگو می باشد .

7-شرکت کنندگان باید حداکثر تا آخر وقت اداری روزپنجشنبه تاریخ 95/04/10 پیشنهادات خود را در سه پاکت

الف) حاوی فیش شرکت در مزایده و 5% سپرده شرکت در مزایده .

 

ب)حاوی آگهی مزایده ، یک نسخه نمونه قرارداد امضاء شده ، تصویر مصدق شده اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی ، مجوز تبلیغات صادره از مراجع ذیصلاح و آخرین تغییرات در آگهی روزنامه رسمی شخصیت حقوقی که از طریق دادگستری تصدیق گردیده و پاکت ج) حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و مشخصات تکمیل شده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

8-پیشنهادات رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروط باشند و یا همچنین پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

9- برنده مزایده مکلف است پس از ابلاغ ظرف مدت یک هفته نسبت به انقعاد قرارداد اقدام نماید .

10-متقاضی جهت حسن انجام تعهدات 5 % بعنوان سپرده باید تحویل امور مالی شهرداری نماید .

11- در صورتیکه در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مذکور باشد شهرداری نسبت به ضبط سپرده مزایده ، حذف متقاضی از فهرست مزایده و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت اقدام خواهد نمود .

12-شرکت کنندگان می باید قانون راجع به منع مداخله کارمندان دولت و شهرداریها در معاملات کشوری را مراعات نمایند .

13-چنانچه چک صادره در وجه شهرداری بابت تابلوهای تبلیغاتی در موعد مقرر تبدیل به نقد نگردد قرارداد یکطرفه فسخ و دو ماه اجاره به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

14-مبلغ 200/000 ريال بابت خرید اسناد شرکت در مزایده به شماره حساب 0215437278001 نزد بانک ملی شعبه هزار سنگر بنام شهرداری دابودشت واریز نمایند .

15- متقاضی می بایست مبلغ 12/500/000 ريال میزان سپرده شرکت در مزایده را به حساب 3100005164001 بنام شهرداری دابودشت وایز نمایند .

16- بازگشائی آگهی مزایده روز شنبه تاریخ 95/04/12 رأس ساعت 10 صبح می باشد.

 

                                                                                    علی قاسمی

                                                                                 شهردار دابودشت

 

آگهی مزایده تابلوی بیلبورد ، پل عابر پیاده و لمپوست (1395/02/29 )

 

شهرداری دابودشت در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 62 تاریخ 22/2/95 شورای محترم اسلامی نسبت به مزایده تابلوی تبلیغاتی سطح شهر به تعداد 7 عدد تابلوی بیلبورد تک وجهی ، 10 عدد لمپوست و یک قسمت پل هوایی در سطح شهر با کانون تبلیغاتی که دارای مجوز باشند به صورت دوساله از طریق مزایده کتبی واگذار نماید ، لذا شرکت کنندگان می توانند همه روزه به استثنای ایام تعطیل از تاریخ نشر آگهی در روزنامه ظرف مدت ده روز نسبت به دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند . ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

 

 

 

آگهی مزایده یک قطعه زمین واقع در خیابان دریا (1395/02/25 )

 

شهرداری دابودشت به استناد مصوبه شماره 13 مورخه 25/4/94 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در خیابان دریا به مساحت تقریبی 900 متر مربع دارای سند عادی را با قیمت پایه 4/500/000/000 ریال از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

1-متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز در ساعت اداری جهت بازدید از ملک به آدرس شهر دابودشت – خیابان دریا جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی شهرداری یا با شماره تلفن 43115920- 5991-4311-011 تماس حاصل نمایند.

2-متقاضیان می بایست برای هر قطعه زمین مبلغ 200/000ریال به حساب 0215437278001 شهرداری دابودشت نزد بانک ملی شعبه هزار سنگر بابت حق شرکت در مزایده واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

3-متقاضیان باید مبلغ 225/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده بابت خرید ملک خ دریا به حساب 3100005164001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه هزار سنگر واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد نمایند.

4-کل مبلغ پیشنهادی ملک فوق الذکر باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام باشد.

5-حداکثر مدت برای بررسی پیشنهادها و مشخص شدن برنده مزایده و ابلاغ به برنده یک هفته می باشد.

6-برنده مزایده می بایست 70% مبلغ را ظرف مدت 10 روز  به حساب 0215437278001 بانک ملی هزار سنگر واریز نماید و مابقی مبلغ بعد از قطعی نمودن سند عادی در دفترخانه اسناد رسمی به حساب شهرداری واریز  می گردد .

7-برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به خرید نباشند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

8-متقاضیان باید پیشنهاد و خرید را در پاکت مهر شده همراه با سپردن شرکت در مزایده و فیش و شرکت در مزایده تا ساعت 13روز دوشنبه تاریخ 3/3/95 به آدرس شهرداری دابودشت قسمت دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند.

9-تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات گشایش پاکت های مزایده کتبی روز سه شنبه به تاریخ 4/3/95 ساعت 10 صبح         می باشد .

 

 

آگهی مناقصه خاکبرداری و زیرسازی و بیس و احداث پل خیابان دریا ( 1394/07/30 )

 
 

بسمه تعالی

«  آگهی مناقصه »

 

       شهرداری دابودشت در نظر دارد ، براساس موافقتنامه شماره 61021/5/86 تاریخ 15/7/94 نسبت به اجرای عملیات ذیل اقدام نمایند . لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی دعوت بعمل می آید .

1-خاکبرداری ،زیرسازی ، بیس و احداث پل خیابان دریا .

روزنامه مرحله اول :

انتشار آگهی روز چهارشنبه تاریخ 29/7/94.

روزنامه مرحله دوم:

انتشار آگهی روز دوشنبه تاریخ 9/8/94.

 

 

فروش یک قطعه زمین واقع در خیابان دریا (1394/06/08 )

شهرداری دابودشت به استناد  مصوبه شماره 13 مورخه 94/04/25 شورای اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمین واقع در خیابان دریا به مساحت تقریبی 900 متر مربع را به قیمت پایه 3/600/000/000 ریال که فاقد سند می باشد را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

1-    متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز در واحد اداری جهت بازدید از ملک به آدرس شهر دابودشت –خ دریا

2-    جهت کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی شهرداری یا با شماره تلفن 43115920-43115991-011 تماس حاصل نمایند .

3-    متقاضیان می بایست برای هرقطعه زمین مبلغ 200/000ریال به حساب 0215427278001 شهرداری دابودشت نزد بانک ملی شعبه هزار سنگر بابت حق شرکت در مزایده واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .

4-    متقاضیان باید مبلغ 180/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده بابت خرید ملک خیابان دریا به حساب 3100005164001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه هزارسنگر واریز و فیش را ضمیمه پیشنهاد نمایند .

5-    کل مبلغ پیشنهادی ملک فوق الذکر باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام باشد .

6-    حداکثر مدت برای بررسی پیشنهاد ها و برنده مزایده و ابلاغ به برنده یک هفته می باشد .

7-    برنده مزایده می بایست 55 درصد مبلغ را ظرف مدت یک هفته به حساب 0215437278001 بانک ملی هزار سنگر واریز و مابقی مبلغ را بعد انتقال فروشنامه و تحویل زمین پرداخت نماید.

8-    برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به خرید نباشند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

9-    متقاضیان می بایست پیشنهاد و خرید را در پاکت مهر شده همراه با سپرده شرکت در مزایده و فیش و شرکت در مزایده تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخه 17/06/94 به ادرس شهرداری دابودشت قسمت دبیرخانه تحویل و رسید دریافت دارند .

10-                       تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات گشایش پاکتهای مزایده کتبی روز چهارشنبه مورخه 18/06/94 ساعت 10 صبح می باشد .

11-                       کلیه حقوق دولتی ،غبر دولتی هزینه چاپ آگهی و غیره برعهده برنده مزایده می باشد .

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                          

 

منشور عفاف و حجاب

اوقات شرعی
امروز شنبه 25 فروردین 1403 - 19:59:03
اوقات شرعی به افق دابودشت :

اذان صبح : 00:00:00

طلوع خورشید : 00:00:00

اذان ظهر : 00:00:00

غروب خورشید : 00:00:00

اذان مغرب : 00:00:00

نیمه شب شرعی : 00:00:00

مناسبت های ماه

مناسبت های فروردین 1403

 
 

مناسبت‌های فرودین 1403

تاریخ مناسبت‌های ماه
1 فروردین عید نوروز؛ سال 1403 هجری شمسی
2 فروردین عید نوروز – وفات حضرت خدیجه – آغاز عملیات فتح‌المبین [1361 ه.ش] – هجوم ماموران پهلوی به مدرسه فیضیه قم [1342 ه.ش]
3 فروردین عید نوروز – روز جهانی آب
4 فروردین عید نوروز – روز جهانی هواشناسی
7 فروردین ولادت امام حسن مجتبی (ع) [3 ه.ق] – روز اکرام – روز هنرهای نمایشی
10 فروردین شب قدر
11 فروردین ضربت خوردن حضرت علی (ع) [40 ه.ق] – روز نهج‌البلاغه
12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران – شب قدر
13 فروردین شهادت حضرت علی (ع) [40 ه.ق] – روز طبیعت
14 فروردین شب قدر
15 فروردین روز ذخایر ژنتیکی و زیستی
17 فروردین روز جهانی قدس
18 فروردین روز سلامتی
20 فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای – روز هنر انقلاب اسلامی – شهادت سید مرتضی آوینی [1372 ه.ش]
21 فروردین تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی [1358 ه.ش] – شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی [1378 ه.ش]
22 فروردین عید سعید فطر
23 فروردین تعطیل به مناسبت عید فطر
25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری
29 فروردین روز ارتش و نیروی زمینی